С Т А Т У Т

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ

(ТСО УКРАЇНИ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Чернігівська обласна організація Товариства сприяння обороні України є Відокремленим підрозділом обласного рівня (далі за текстом – Обласна організація) ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ (ТСО УКРАЇНИ)» (далі за текстом - Товариство), що є неприбутковим громадським об’єднанням, основною метою якої не є одержання прибутку.
1.2. Обласна організація є правонаступником Чернігівського обласного комітету ДТСААФ УРСР. Обласна організація є неприбутковою юридичною особою, основною метою якої не є одержання прибутку, а також є непідприємницькою організацією.
1.3. Статут Обласної організації розроблено відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», Статуту Товариства та інших нормативно-правових актів України.
1.4. Обласна організація Товариства сприяння обороні України діяла як місцевий осередок Товариства зі статусом юридичної особи на день введення в дію Закону України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 року № 4572-VI і за рішенням вищого органу управління Товариства (ХІІІ з’їзд Товариства від 16.04.2015 року) зберігає за собою статус юридичної особи та продовжує діяти зі статусом юридичної особи як Чернігівська обласна організація Товариства сприяння обороні України та має: самостійний баланс, рахунки в установах банків, власні печатки, штампи, бланки.
1.5. Обласна організація здійснює свою діяльність на території Чернігівської області, діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Статуту, рішень керівних органів Товариства.
1.6. Обласна організація має право володіти, користуватись і розпоряджатися майном і засобами у порядку, передбаченому Статутом Товариства та цим Статутом, відкривати і закривати розрахункові та інші рахунки в установах банків, проводити по них грошово-розрахункові операції, укладати договори і угоди, видавати довіреності, бути позивачем і відповідачем в суді, мати інші права, не заборонені законом, мати печатку із зображенням емблеми Товариства зі своїм найменуванням. Майно, яке знаходиться у володінні, користуванні, розпорядженні обласної організації та набуте нею або створеними обласною організацією юридичними особами є майном Товариства.
1.7. Повне найменування Обласної організації:
а) українською мовою - ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ;
1.8. Скорочене найменування: українською мовою – ЧОО ТСО УКРАЇНИ;
1.9. Місцезнаходження Обласної організації: 14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 49
1.10. Обласна організація здійснює свою діяльність на засадах вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядування, законності та гласності, відкритості для суспільства та засобів масової інформації.
1.11. Члени Обласної організації Товариства не мають права на частку майна Товариства та не відповідають за його зобов'язаннями.
1.12. Обласній організації підпорядковані та підзвітні в порядку, передбаченому Статутом Товариства та цим Статутом міжрайонні, районні (міські) організації зі статусом чи без статусу юридичної особи, які складають організаційну основу Товариства, Міська громадська організація «Чернігівський авіаційно-спортивний клуб Товариства сприяння обороні України» та створені Обласною організацією юридичні особи, які розташовані на території Чернігівської області. Рішення керівних органів обласної організації є обов’язковими для міжрайонних, районних (міських) організацій та створених нею юридичних осіб.

1.13. У своїй діяльності Обласна організація керується Статутом Товариства, рішеннями вище стоячих статутних органів Товариства, які є обов’язковими до виконання, цим Статутом та рішеннями статутних органів Чернігівської обласної організації ТСО України.
1.14. Мета Обласної організації Товариства – підготовка членів Товариства до праці й захисту України.
2. ЗАВДАННЯ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ І НАПРЯМИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основні напрями діяльності і завдання Обласної організації :
а) національно-патріотичне виховання членів Товариства;
б) освітня діяльність, в тому числі підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів робітничих професій та різні види курсової підготовки, участь в підготовці та перепідготовці, підвищенні кваліфікації робітничих кадрів згідно з законодавством України;
в) сприяння розвитку серед членів Товариства авіаційних видів спорту, автомото, радіо, водних видів спорту, моделізму, стрілецького, багатоборства та інших видів спорту, а також службового собаківництва з усіма видами кінологічної діяльності;
г) організація занять громадян з технічних, прикладних та інших видів спорту, виховання та навчання дітей, учнів і студентів авіаційним видам спорту, автомото, радіо, водним та іншими видами спорту, моделізму, стрілецького, багатоборствам, службовому собаківництву, усім видам кінологічної діяльності в секціях, спортивних клубах, школах, авіаційно-спортивних клубах та авіаційно-технічних спортивних клубах Товариства;
ґ) сприяння місцевим органам влади, органам місцевого самоврядування у розвитку національно-патріотичного виховання населення;
д) представлення і захист законних інтересів Обласної організації і членів Товариства у відносинах з місцевими органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами в досягненні статутних цілей;
е) підготовка на договірних засадах призовників та спеціалістів з військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України та інших законних військових формувань України;
є) розвиток у молоді інтересу до технічної творчості, винахідницької і раціоналізаторської діяльності;
ж) створення і вдосконалення власної навчально-матеріальної і спортивної бази (тири, аеродроми, радіополігони, плавальні басейни, водні бази та станції, автодроми, мотодроми, кордодроми та інші)
з) створення учбових центрів по вивченню матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та застосування.
2.2. Для виконання статутних завдань Обласна організація має право:
а) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
б) звертатися у порядку, визначеному законодавством, до місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
в) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

г) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Товариства та важливих питань державного і суспільного життя;

ґ) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
д) здійснювати не заборонену законодавством діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань;
е) здійснювати, відповідно до законодавства, підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені Обласною організацією в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства та інші), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Товариства та сприяє її досягненню;
є) бути виконавцем державного замовлення згідно з законодавством;
ж) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їх діяльності;
з) купувати, отримувати у володіння та користування матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об’єкти інтелектуальної власності) та здійснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності відповідно до чинного законодавства України за участі фізичних та юридичних осіб, створених згідно із вимогами законодавства України та інших держав, самостійно розпоряджатися своїм майном у відповідності до Положення, затвердженого Загальними зборами Товариства, Статутом Товариства, цим Статутом;
і) отримувати допомогу у вигляді коштів, дотацій, майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів, самостійно вирішувати питання про використання добровільних пожертвувань, грантів, членських та інших внесків, що надходять до Обласної організації;
ї) сприяти забезпеченню наукової, методологічної, інформаційної підтримки членам Товариства, створювати інформаційно-методологічну базу Обласної організації та організовувати її функціонування і забезпечення;
й) розвивати матеріально-технічну базу Обласної організації;
к) створювати та підтримувати Інтернет-сайт, брати участь у видавничих та мультимедійних проектах, які спрямовані на виконання статутної мети та завдань;
л) брати участь в організації та проведенні місцевих, всеукраїнських і міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок, фестивалів та інших суспільно-політичних заходів з питань, що відносяться до статутної мети та завдань Обласної організації ;
м) представляти і захищати законні права та інтереси Обласної організації, а також законні права та інтереси членів Товариства у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях як державної, так і недержавної форми власності;
н) проводити заходи, пов’язані з реалізацією основних завдань Обласної організації, запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації як українські, так і закордонні;
о) брати участь у здійсненні благодійної та волонтерської діяльності;

п) з метою підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, розвитку серед членів Товариства технічних і прикладних видів спорту Обласна організація має право на придбання спортивної вогнепальної зброї і боєприпасів до неї за умови оформлення дозволу на її зберігання та використання відповідно до законодавства;
р) створювати пункти централізованого зберігання зброї і бойових припасів до неї юридичними та фізичними особами у стрілецьких центрах, що мають відповідні умови та дозволи національної поліції;
с) організовувати та проводити спортивно-масові заходи з авіаційних видів спорту, автомото, радіо, водних та інших видів спорту, моделізму, стрілецького, багатоборства, службового собаківництва та інших видів кінологічної діяльності;
т) здійснювати інші дії та реалізовувати права, не заборонені законодавством.
2.3. Для виконання статутних завдань Обласна організація може співпрацювати, шляхом укладення відповідних договорів (немайнового характеру), з територіальними підрозділами органів державної влади, органами місцевого самоврядування, з фізичними та юридичними особами, з іншими об’єднаннями громадян з питань, передбачених Статутом Товариства та в межах законодавства України й цього Статуту з обов’язковим погодженням таких дій з вищестоящою організацією.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА
3.1. Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 14 років, визнають Статут Товариства, поділяють його мету і завдання, добровільно виявили бажання вступити до Товариства, активно сприяють виконанню статутних завдань, беруть участь у його діяльності, сплачують членські внески та відповідають вимогам законодавства України щодо членства у громадському об’єднанні.
3.2. Прийом у члени Товариства проводиться на підставі особистої письмової заяви фізичної особи, в якій вона підтверджує зобов’язання виконувати Статут і надає згоду на використання та обробку персональних даних в порядку, передбаченому чинним законодавством.
3.3. Членство в Товаристві є добровільним та індивідуальним. Право участі у Товаристві є особистим немайновим правом і не може передаватися іншій особі.
3.4. Рішення про прийом у члени Товариства або про відмову приймається Відокремленим підрозділом районного рівня у місячний строк з моменту подання відповідної заяви.
3.5. Після прийняття рішень про прийом нових членів голова міжрайонної, районної (міської) організації щорічно надає звіт за встановленою Радою Правління Товариства формою до Обласної організації Товариства, яка веде облік членів Товариства в Чернігівській області.
3.6. Ведення первинного обліку членів Товариства здійснюється міжрайонною, районною (міською) організацією, яким надано право прийому членів Товариства.
3.7. Рішення про відмову у прийомі до Товариства може бути оскаржене в порядку, передбаченому Статутом Товариства та цим Статутом.
3.8. Члени Товариства мають право:
а) брати участь у статутній діяльності та заходах Товариства ;
б) обирати і бути обраними до керівних органів;
в) брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях керівних органів, до складу яких вони обрані;
г) висловлювати свою думку щодо кандидатур, які пропонуються для обрання до керівних органів Товариства;
ґ) звертатися із заявами до керівних органів Товариства і вимагати відповіді по суті;
д) добровільно припиняти членство в Товаристві;
е) першочергове право навчатися у навчальних організаціях Товариства, на курсах, в гуртках і клубах; користуватися спортивним обладнанням та інвентарем; брати участь у змаганнях, конкурсах, виставках та інших заходах;
є) об’єднуватись в групи членів Товариства.
3.9. Члени Товариства зобов'язані:
а) виконувати вимоги цього Статуту та рішення керівних органів Товариства, прийняті в межах їх компетенції;
б) всебічно готувати себе до праці й захисту України;
в) подавати приклад у дотриманні законності і норм суспільної моралі;
г) брати активну участь у виконанні рішень керівних органів Товариства, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду мети і завдань Товариства, всебічно сприяти зміцненню його авторитету;
ґ) сплачувати членські внески.
3.10. За активну участь у діяльності Товариства, високі навчальні, спортивні та інші досягнення членам Товариства можуть надаватися такі види заохочень: оголошення подяки, занесення до Книги Пошани Товариства, нагородження грамотами, дипломами і знаками Товариства, призами, пам’ятними подарунками, грошовими преміями, представлення до присвоєння почесних звань і нагородження державними відзнаками.
3.11. Членство в Товаристві несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушення прав людини, пропаганду війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та підрив авторитету Товариства.
3.12. Членство в Товаристві припиняється у випадках:
а) добровільного припинення членства в Товаристві;
б) виключення з членів Товариства;
в) автоматичного припинення членства в Товаристві.
3.13.Добровільне припинення членства в Товаристві здійснюється шляхом подання письмової заяви до Відокремленого підрозділу районного рівня. Датою припинення членства є дата подання заяви.
Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у випадку смерті особи, визнання особи недієздатною у встановленому законодавством порядку, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Товариства, пов’язаного із позбавленням волі.
3.14. Член Товариства може бути виключений зації рішенням Ради Правління обласної організації або керівним органом вищого рівня Товариства за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:
а) порушення Статуту, а також систематичне невиконання рішень керівних органів обласної організації, прийнятих в межах їх компетенції;
б) неучасть у діяльності обласної організації;
в) поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації обласної організації або її членів;
г) несплати членських внесків;
ґ) виявлення невідповідності особи вимогам щодо членства в Товаристві.
3.15. Рішення про виключення може бути оскаржене в порядку, передбаченому цим Статутом для оскарження рішень, дій чи бездіяльності керівних органів Товариства та/або в суді.
3.16. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи інших договорів. В разі припинення членства в Товаристві членські, вступні та добровільні внески та пожертви не повертаються.
3.17. Рішення про припинення членства члена, який обіймає будь-яку виборну посаду, приймає Рада Правління Товариства за поданням районної організації, яка приймала рішення про прийняття відповідної особи у члени Товариства. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на будь-яких виборних посадах у Товаристві, крім обраних на посади голови обласної організації чи заступника голови обласної організації. Членство в Товаристві зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового голови обласної організації чи його заступника.

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПОРЯДОК ЇХ СКЛИКАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Керівними органами Обласної організації є керівні органи Товариства, Загальні збори, Правління, Рада Правління Обласної організації .
4.2. Вищим керівним органом Обласної організації є Загальні збори Обласної організації. Загальні збори Обласної організації скликаються Правлінням Обласної організації не рідше одного разу на чотири роки. Дата проведення, норми представництва і порядок обрання учасників (делегатів) Загальних зборів Обласної організації встановлюються Правлінням Обласної організації не пізніше ніж за один місяць до їх проведення. Учасники (делегати) Загальних зборів Обласної організації обираються на Загальних зборах підпорядкованих йому Відокремлених підрозділів Товариства районного рівня.
Про дату, час, місце проведення, порядок денний засідання чергових Загальних зборів голова Обласної організації повідомляє голів підпорядкованих йому Відокремлених підрозділів Товариства районного рівня не пізніше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до їх проведення. Повідомлення здійснюється шляхом направлення відповідного листа засобами зв’язку.
4.3. Загальні збори Обласної організації вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини обраних делегатів.
Рішення на Загальних зборах Обласної організації приймаються простою більшістю голосів делегатів, присутніх на Загальних зборах, а рішення щодо внесення змін до Положення Обласної організації приймаються не менш як 3/4 голосів від обраних делегатів.
4.4. Усі рішення, в тому числі про обрання керівних органів Обласної організації, за рішенням учасників Загальних зборів приймаються відкритим або таємним голосуванням, про що робиться відповідний запис у протоколі.
Засідання Загальних зборів Обласної організації може проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Обласної організації та повідомляє членів Обласної організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання Загальних зборів про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом, про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
4.5. Позачергові Загальні збори Обласної організації можуть бути скликані на підставі рішення Правління Обласної організації, на вимогу не менш ніж 1/10 членів Товариства, які обліковуються в Обласній організації, а також у разі отримання письмової вимоги не менше однієї третини Правлінь, підпорядкованих їй міжрайонних, районних (міських) організацій.
4.6. Правління Обласної організації повідомляє про час, місце, порядок денний засідання позачергових Загальних зборів не пізніше ніж через 20 (двадцять) робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання, але не пізніше ніж за 20 (двадцять) робочих днів до проведення засідання Загальних зборів.
4.7. До компетенції Загальних зборів Обласної організації належить:
а) заслуховувати і затверджувати звіт Правління, Контрольно-ревізійної комісії Обласної організації, приймати постанови, оцінювати роботу Правління, голови Контрольно-ревізійної комісії Обласної організації;
б) визначати основні напрями, чергові завдання, найважливіші питання життя і діяльності Обласної організації;
в) приймати Положення Обласної організації на основі типового Статуту, вносити зміни і доповнення до нього з подальшим затвердженням Радою Правління Товариства;
г) обирати Правління, Контрольно-ревізійну комісію Обласної організації;
4.8. Загальні Збори Обласної організації мають право делегувати частину своїх повноважень Правлінню та іншим керівним органам Обласної організації.
4.9. Правління Обласної організації:
4.9.1. Правління Обласної організації обирається на чотири роки з членів Товариства, які обліковуються Обласною організацією. Персональний та кількісний склад визначається рішенням Загальних зборів Обласної організації. До складу Правління входять за посадою голови підпорядкованих їй міжрайонних, районних (міських) організацій, міської громадської організації «Чернігівський авіаційно-спортивний клуб Товариства сприяння обороні України».
4.9.2. На першому засіданні Правління Обласної організації обирає голову, Раду Правління Обласної організації, а також, за пропозицією голови, за необхідності, першого заступника і заступників голови Обласної організації. Голова, перший заступник, заступники голови Обласної організації, за їхнім бажанням, можуть виконувати свої обов’язки як на платній основі, так і безоплатно на громадських засадах.
4.9.3. Засідання Правління Обласної організації скликаються Радою Правління Обласної організації не рідше одного разу на рік. Члени Правління Обласної організації повідомляються про таке засідання шляхом направлення їм повідомлення засобами зв’язку.
4.9.4. Позачергові засідання Правління Обласної організації скликаються Радою Правління Обласної організації або за ініціативою не менше ніж третини членів Правління Обласної організації. Ініціатива оформлюється збором підписів членів Правління Обласної організації.
Голова Обласної організації зобов’язаний в 10-денний термін повідомити членів Правління Обласної організації про місце, час, дату проведення засідання Правління Обласної організації, але не пізніше ніж через 15 днів після отримання зібраних підписів. У разі невиконання даних умов головою Обласної організації скликати засідання Правління може будь-який член Правління Обласної організації.
4.9.5. Засідання Правління Обласної організації є правомочним, коли у ньому бере участь більше половини його затвердженого кількісного складу.
4.9.6. Рішення Правління Обласної організації приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, але більше половини від загального кількісного складу Правління Обласної організації. Порядок голосування (відкрито чи таємно) визначається Правлінням Обласної організації простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління Обласної організації. Рішення Правління Обласної організації оформлюються протоколом та засвідчуються підписами головуючого та обраного секретаря засідання Правління Обласної організації.
Засідання Правління Обласної організації може проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Правління Обласної організації та повідомляє членів Обласної організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання Правління про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом, про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
4.9.7. До компетенції Правління Обласної організації належить наступне:
а) вирішувати будь-які питання діяльності Обласної організації крім тих, вирішення яких належить до компетенції керівних органів Товариства та інших керівних органів Обласної організації, за виключенням делегованих повноважень;
б) обирати, припиняти повноваження (звільняти з роботи) голову, першого заступника та заступників голови Обласної організації, членів Ради Правління Обласної організації;
в) приймати рішення про делегування частини своїх повноважень голові, Раді Правління Обласної організації та керівним органам підпорядкованих Відокремлених підрозділів Товариства районного рівня;
г) розглядати скарги та приймати відповідні рішення на дії чи бездіяльність голови Обласної організації чи голів підпорядкованих Відокремлених підрозділів Товариства районного рівня;
ґ) відміняти рішення Ради Правління, голови Обласної організації, які суперечать Статуту Товариства, цьому Статуту та/або чинному законодавству;
д) розглядати проекти змін і доповнень до Статуту Обласної організації для прийняття на Загальних зборах Обласної організації;
е) приймати рішення про скликання Загальних зборів Обласної організації, пропонувати порядок денний та проекти рішень Загальних зборів Обласної організації.
4.10. Рада Правління Обласної організації:
4.10.1. Для вирішення питань статутної діяльності, керівництва структурними підрозділами, контролю і перевірки виконання прийнятих рішень керівних органів Правління Обласної організації обирає на чотири роки Раду Правління Обласної організації.
4.10.2. Кількісний склад Ради визначається Правлінням Обласної організації. Голова Обласної організації входить до складу Ради за посадою.
4.10.3. Рада скликається за необхідності головою Обласної організації або за ініціативою однієї третини членів Ради Правління Обласної організації, але не рідше одного разу на три місяці. Ініціатива оформлюється підписами членів Ради Правління Обласної організації. Голова Обласної організації зобов’язаний у 5-денний термін скликати Раду Правління Обласної організації. У випадку невиконання вимоги головою Обласної організації функції по скликанню Ради Правління Обласної організації може виконати будь-який з членів Ради Правління Обласної організації.
4.10.4. Засідання Ради Правління Обласної організації можуть проводитися як за безпосередньої участі членів цього органу, так і за допомогою засобів зв’язку. Рішення про дату, місце та форму проведення такого засідання приймає голова Обласної організації та повідомляє членів Ради Правління не пізніше ніж за 5 днів до визначеної дати проведення засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом, в якому обов’язково вказується про форму засідання. Якщо засідання відбувається за допомогою засобів зв’язку, в протоколі обов’язково фіксується за допомогою якого засобу зв’язку відбувалось засідання.
4.10.5. До компетенції Ради Правління Обласної організації належить:
а) розглядати та затверджувати перспективний план та основні напрями діяльності Обласної організації на поточний рік;
б) здійснювати контроль за виконанням вимог Статуту Товариства та Статуту Обласної організації, рішень керівних органів Товариства, керівних органів Обласної організації;
в) розглядати проекти документів, що виносяться на розгляд Правління Обласної організації;
г) клопотати перед Радою Правління Товариства про створення та/або ліквідацію вищих навчальних закладів в межах Чернігівської області;
ґ) приймати рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію навчальних закладів, спортивно-технічних клубів, підприємств, комерційних та інших установ та організацій та інших юридичних осіб в межах Чернігівської області, з обов’язковим попереднім погодженням з Радою Правління Товариства;
д) заслуховувати голів підпорядкованих міжрайонних, районних (міських) організацій, керівників Міської громадської організації «Чернігівський авіаційно-спортивний клуб Товариства сприяння обороні України» та створених Обласною організацією юридичних осіб про їх діяльність;
е) відміняти рішення керівних органів підпорядкованих Відокремлених підрозділів Товариства районного рівня, якщо вони суперечать Статуту або рішенням керівних виборних органів Товариства і Обласної організації;
є) затверджувати Статути та зміни до них підпорядкованих Відокремлених підрозділів Товариства районного рівня та створених Обласною організацією юридичних осіб;
ж) розглядати і затверджувати фінансові плани підпорядкованих міжрайонних, районних (міських) організацій, міської громадської організації «Чернігівський авіаційно-спортивний клуб Товариства сприяння обороні України» та юридичних осіб, створених Обласною організацією;
з) розробляти і подавати на затвердження Раді Правління Товариства фінансовий план Обласної організації;
и) встановлювати норми надання безповоротної фінансової допомоги від юридичних осіб, створених Обласною організацією, у вигляді відрахувань з урахуванням норм, встановлених Радою Правління Товариства;
і) розглядати та затверджувати кандидатів на посади голів міжрайонних, районних (міських) організацій.
4.11. Голова Обласної організації Товариства:
4.11.1. Голова Обласної організації обирається Правлінням Обласної організації з числа затверджених Радою Правління Товариства кандидатів.
4.11.2. Голова Обласної організації та його заступники обираються Правлінням Обласної організації строком на 4 (чотири) роки.
4.11.3. Повноваження голови Обласної організації та його заступників можуть бути припинені достроково за рішенням Правління Обласної організації, якщо за таке рішення проголосує більше половини членів Правління Обласної організації від чисельності, затвердженої на Загальних зборах Обласної організації.
4.11.4. Підставою для розгляду Правлінням Обласної організації дострокового припинення повноважень голови Обласної організації може бути: його заява; нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності; смерть; завдання рішенням, діями або бездіяльністю значної майнової або немайнової шкоди Товариству або Обласній організації; рішення Правління, Загальних зборів Обласної організації, рішення керівних органів Товариства в межах їх повноважень, передбачених Статутом Товариства.
4.11.5. Після закінчення строку повноважень, на який голова Обласної організації був обраний, він виконує обов’язки як виконуючий обов’язки голови Обласної організації до обрання нового голови.
4.11.6. Якщо голова Обласної організації або його заступники обрані в період між Загальними зборами Обласної організації, то термін їх повноважень визначається до дати чергових Загальних зборів Обласної організації.
4.12. Голова Обласної організації здійснює керівництво поточною діяльністю Обласної організації відповідно до чинного законодавства України, Статуту та рішень керівних органів Товариства, Статуту Обласної організації.
4.13. Голова Обласної організації діє від імені Обласної організації без довіреності, в межах своїх повноважень і має право видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Обласної організації.
4.14. У випадку, коли голова Обласної організації тимчасово не може виконувати свої обов'язки, його обов’язки виконує перший заступник або один з його заступників.
5.15. Свої рішення голова Обласної організації оформлює у вигляді наказів та/або розпоряджень по Обласній організації.
4.16. Голова Обласної організації має наступні повноваження та обов’язки:
а) організовувати роботу по виконанню статутних завдань Товариства;
б) організовувати роботу по виконанню рішень керівних органів Товариства, керівних органів Обласної організації;
в) організовувати співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування;
г) організовувати та проводити засідання Ради Правління Обласної організації і забезпечувати реалізацію її повноважень між засіданнями;
ґ) здійснювати контроль за діяльністю керівних органів міжрайонних, районних (міських) організацій, міської громадської організації «Чернігівський авіаційно-спортивний клуб Товариства сприяння обороні України» та створених Обласною організацією юридичних осіб по виконанню статутних завдань і рішень керівних органів Товариства та Обласної організації, заслуховувати їх звіти;
д) розробляти і затверджувати штатну структуру апарату Правління Обласної організації, обов'язки першого заступника і заступників голови Обласної організації, працівників апарату Правління;
е) приймати і звільняти з роботи штатних працівників апарату Правління Обласної організації;
є) призначати (за погодженням з Головою Товариства), звільняти з посади (звільняти з роботи) керівників міської громадської організації «Чернігівський авіаційно-спортивний клуб Товариства сприяння обороні України» та юридичних осіб, створених Обласною організацією, притягувати їх до дисциплінарної відповідальності, заохочувати;
ж) розпоряджатися коштами у межах затвердженого Радою Правління Товариства фінансового плану і в порядку, передбаченому Статутом та рішенням Правління Товариства, виконувати делеговані Радою Правління Обласної організації повноваження;
з) укладати і припиняти договори з юридичними та фізичними особами, іншими громадськими об’єднаннями в порядку, обсягах та межах, визначених Радою Правління Товариства;
и) контролювати правильність і ефективність використання майна та коштів Товариства, закріплених за Обласною організацією;
і) організовувати контроль за ефективним використанням майна та коштів Товариства, які знаходяться у володінні, користуванні, розпорядженні Обласної організації та створених нею юридичних осіб;
ї) розглядати скарги на дії чи бездіяльність міжрайонних, районних (міських) організацій, міської громадської організації «Чернігівський авіаційно-спортивний клуб Товариства сприяння обороні України» та вживати заходів щодо дотримання міжрайонними, районними (міськими) організацій вимог Статуту, рішень керівних органів Товариства та Обласної організації;
й) мати право підпису фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов‘язаних із забезпеченням діяльності Обласної організації;
к) укладати договори оренди майна, яке знаходиться у володінні, користуванні, розпорядженні Обласної організації;
л) представляти та захищати перед будь-якими державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними, фізичними особами та громадськими об’єднаннями інтереси Обласної організації.
4.17. Контрольно-ревізійна комісія Обласної організації:
4.17.1. Контрольно-ревізійна комісія Обласної організації обирається Загальними зборами Обласної організації на 4 (чотири) роки у складі не менше трьох членів, які обирають голову і секретаря. Члени інших керівних органів і працівники апарату Правління Обласної організації не можуть бути членами Контрольно-ревізійної комісії Обласної організації.
4.17.2. Контрольно-ревізійна комісія Обласної організації підзвітна Загальним зборам Обласної організації, керується в своїй діяльності Статутом, рішеннями керівних органів Товариства, рішеннями керівних органів Обласної організації та Положенням про Контрольно-ревізійну комісію Обласної організації, яке затверджується Загальними зборами Обласної організації.
4.17.3. Контрольно-ревізійна комісія Обласної організації скликається її головою не менше ніж два рази на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Правління Обласної організації або надходження скарг на дії Правління, Ради Правління, голови Обласної організації, міжрайонних, районних (міських) організацій міської громадської організації «Чернігівський авіаційно-спортивний клуб Товариства сприяння обороні України» .
4.17.4. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Обласної організації приймаються простою більшістю голосів її членів.
4.17.5. До компетенції Контрольно-ревізійної комісії Обласної організації належить:
а) здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Обласної організації, підпорядкованих міжрайонних, районних (міських) організацій, міської громадської організації «Чернігівський авіаційно-спортивний клуб Товариства сприяння обороні України» результати перевірок направляти для розгляду на засідання керівних органів Обласної організації ;
б) вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів Товариства;
в) складати звіт про фінансову діяльність та використання активів Товариства, закріплених за Обласною організацією до затвердження Радою Правління Обласної організації річних бюджетів, фінансових та інших звітів керівних органів Обласної організації;
г) складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Обласної організації;
ґ) розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність Ради Правління, Правління та/або голови Обласної організації, звітувати перед Загальними зборами Обласної організації про кількість, суть та результати розгляду отриманих скарг;
д) проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Обласної організації, залучати до них незалежних експертів.

5. ЗВІТНІСТЬ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ТОВАРИСТВА

5.1. Правління Обласної організації звітує про діяльність на Загальних зборах Обласної організації один раз на чотири роки.
5.2. Голова Обласної організації щорічно звітує про свою діяльність на чергових засіданнях Правління Обласної організації.
5.3. Голова Контрольно-ревізійної комісії Обласної організації, в межах своїх повноважень, звітує про свою роботу на Загальних зборах Обласної організації один раз на чотири роки.
5.4. Усі керівні органи Обласної організації мають у 30-денний термін надавати письмово або електронною поштою відповіді на запити членів Товариства щодо діяльності даних органів та реалізації статутних завдань в межах їх компетенції. Керівні органи Обласної організації мають забезпечити вільний доступ членів Товариства до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті ними рішення та здійснені заходи щодо реалізації статутних завдань Товариства і Обласної організації.
5.5. Голова Обласної організації у 30-денний термін надає письмово або електронною поштою відповіді на запити членів Товариства щодо діяльності чи рішень керівних органів Обласної організації.

6. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
6.1. Члени Товариства мають право оскаржити рішення, дії або бездіяльність члена Товариства, керівних органів Обласної організації шляхом подання письмової скарги, а саме:
6.1.1. Рішення, дії чи бездіяльність голови Обласної організації або члена Товариства можуть бути оскаржені до Голови Товариства.
6.1.2. Рішення, дії чи бездіяльність Правління Обласної організації можуть бути оскаржені до Контрольно-ревізійної комісії Обласної організації.
6.2. Скарга подається письмово в довільній формі та розглядається протягом тридцяти днів з дня її надходження.
6.3. Орган, який розглядає скаргу, зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної скарги витребувати від керівного органу (члена Товариства), щодо рішень, дій чи бездіяльності якого надійшла скарга, відповідні письмові пояснення. Такі письмові пояснення мають бути надані протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту від органу, що розглядає відповідну скаргу.
6.4. За результатами розгляду скарги приймається відповідне рішення, про яке повідомляється скаржник у строк не пізніше ніж тридцять днів з дня надходження його скарги.

 7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
7.1. Обласна організація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке, відповідно до закону передане його членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом. Користування та розпорядження таким майном здійснюється у відповідності до Положення, затвердженого в порядку, передбаченому Статутом Товариства, Загальними зборами Товариства.
7.2. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів Обласної організації , працівників (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними, осіб.
7.3. Обласна організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.
7.4. Грошові кошти та майно Обласної організації формуються за рахунок:
а) членських внесків членів Товариства;
б) коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань та відрахувань;
в) пасивних доходів;
г) коштів або майна, які надходять від підприємницької діяльності створених Обласною організацією юридичних осіб для фінансування видатків на утримання Товариства і Обласної організації, для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених Статутом Товариства та цим Статутом;
ґ) дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів, грантів, технічної, благодійної, гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги;
д) операцій по передачі в оренду тимчасово вільних приміщень або їх частини;
е) операцій з продажу техніки;
є) інші надходження, не заборонені законодавством.
7.5. Грошові кошти Обласної організації спрямовуються виключно на виконання своєї статутної мети, можуть витрачатись для фінансування видатків на утримання Товариства, Обласної організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, передбачених Статутом Товариства та цим Статутом , в тому числі:
а) на оплату праці, заохочення працівників;
б) на сплату податків, зборів, інших обов’язкових платежів, сплату нарахувань єдиного соціального внеску;
в) на придбання майна та техніки;
г) на забезпечення інформаційно-пропагандистської та видавничої діяльності;
ґ) на оплату вартості цивільно-правових та господарських угод і договорів;
д) на фінансування заходів, пов’язаних зі статутною діяльністю Обласної організації;
е) утримання та вдосконалення матеріально-технічної бази Обласної організації, будівництво нових об’єктів;
є) на інші цілі, в тому числі волонтерські та благодійні, пов’язані із забезпеченням діяльності Обласної організації та не заборонені чинним законодавством України;
ж) на виплату матеріальної допомоги.
7.6. Обласна організація може виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права.
7.7. Обласна організація має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів. Уразі отримання фінансової підтримки за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів Обласна організація зобов’язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів у порядку, передбаченому чинним законодавством.
7.8. Управління майном і коштами Обласної організації, міської громадської організації «Чернігівський авіаційно-спортивний клуб Товариства сприяння обороні України» та створених ним юридичних осіб здійснюється керівними органами Товариства та Обласної організації в порядку, передбаченому Статутом Товариства та цим Статутом. Відчуження майна Обласної організації здійснюється відповідно до Положення, затвердженого в порядку, передбаченому Статутом Товариства, Загальними зборами Товариства.
7.9. Обласна організація не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів, а члени Товариства не несуть відповідальності за зобов’язаннями Обласної організації.
7.10.Обласна організація, створені нею юридичні особи зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись у державних фіскальних органах та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.
7.11. Збитки, завдані Обласній організації в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються у передбаченому законодавством порядку.
7.12. Члени Товариства не мають права власності на окремі об’єкти, що входять до майна Товариства. Члени Товариства можуть користуватися майном Обласної організації на підставі укладених угод.
7.13. Призначення джерел, утворення та порядок використання коштів визначаються Правлінням Обласної організації.

 8. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Статут Обласної організації та зміни до нього приймаються на Загальних зборах Обласної організації на основі типового Статуту та затверджуються Радою Правління Товариства.
8.2. Рішення з цього питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш як 3/4 обраних на Загальні збори делегатів.
8.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України після їх затвердження Радою Правління Товариства.
8.4. Усі питання, не врегульовані Статутом Товариства, цим Статутом і внутрішніми документами Товариства та Обласної організації, які стосуються взаємовідносин між членами Обласної організації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Діяльність Обласної організації може бути припинено шляхом її ліквідації або реорганізації відповідно до чинного законодавства України за рішенням Правління Товариства, а також у судовому порядку.
9.2. Майно та кошти, які перебували на праві власності, користування, розпорядження, знаходились на балансі Обласної організації, у разі прийняття рішення про його ліквідацію, перетворення, злиття, приєднання, переходять у власність Товариства.
9.3. Ліквідація Обласної організації вважається завершеною, а Обласна організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру відповідно до вимог чинного законодавства України.